Huishoudelijk Reglement Popkoor Blue Notes


Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging genaamd Popkoor Blue Notes, opgericht op 25 juni 2019 .

Artikel 1 Het koor

Popkoor Blue Notes is een vereniging. Het repertoire bestaat uit popmuziek met uitstapjes naar andere genres. De repetities zijn één keer per week gedurende tenminste 2 uur. Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent. De dirigent maakt deel uit van de vereniging en sluit een contract af met het bestuur.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving als verenigingslid geschiedt door de penningmeester. Hij of zij wordt bij inschrijving geïnformeerd over het bedrag van de te betalen contributie en de wijze van betaling hiervan, benevens alle verder voor de deelnemers geldende regels zoals staat omschreven in H.H.R.

Artikel 3 Contributie

De contributie bedraagt voor 2019/2020 € 7,-- per avond. De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Dit geschiedt desgewenst per maand, kwartaal of jaarlijks door het bedrag voor de 1e van de maand te storten op de rekening van de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 4 Kandidaat-lid

Een kandidaat-lid mag twee maal meezingen zonder contributie te betalen.

Artikel 5 De rol en verantwoordelijkheden van de dirigent in relatie tot het bestuur

De dirigent toetst aan de hand van een stemtest de kwaliteit en de stemsoort van het kandidaat-lid en adviseert het bestuur omtrent de toelating. Hij/zij doet voorstellen, in overleg met de muziekcommissie, aan het bestuur voor het te zingen repertoire en de programmasamenstelling bij optredens. De dirigent adviseert het bestuur aangaande de aanschaf van bladmuziek, verzorgt de soundfiles van het in te studeren repertoire en levert dit aan bij de secretaris. De dirigent en de muziekcommissie beoordelen in overleg de voorstellen voor nieuwe nummers aangeleverd door individuele koorleden en bespreekt deze met het bestuur, alvorens deze op de repertoirelijst te plaatsen. De dirigent bepaalt de opstelling van het koor tijdens repetities en optredens.

Artikel 6 Rol van de webbeheerder

Het bestuur benoemt uit de leden één persoon, die wordt belast met het onderhoud van de website. Deze persoon is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur over zijn/haar werkzaamheden.

Artikel 7 (ad hoc) commissies

(Ad hoc) commissies kunnen bestaan uit een onbepaald aantal leden van de vereniging, waaraan tenminste één bestuurslid wordt toegevoegd om verantwoording en verslag aan het bestuur te waarborgen. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur en zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 8 Muziekstukken

De leden zorgen zelf voor het uitprinten van de bladmuziek. De leden worden geacht op de repetitie hun bladmuziek bij zich te hebben. Het is verboden bladmuziek aan derden uit te lenen.

Artikel 9 Koorrepetities en verzuim koorleden.

Als een koorlid niet bij een repetitie aanwezig kan zijn, dient hij/zij zich af te melden via een mail naar de dirigent of via het formulier op het ledenportaal. Koorleden worden dringend verzocht om de repetitie voorafgaand aan een optreden aanwezig te zijn.

Artikel 10 Slapende koorleden

In het geval van langdurige ziekte of dringende privéomstandigheden kan het bestuur besluiten tot (tijdelijke) ontheffing van de contributiebetaling.

Artikel 11 Optredens

Het vervoer van/naar optredens is, indien niet uitdrukkelijk door het bestuur anders geregeld en bekend gemaakt is, voor rekening en verantwoordelijkheid van de leden zelf. Verwacht wordt dat voor zover mogelijk alle koorleden bij een optreden aanwezig te zijn. Foto’s van het koor gemaakt tijdens optredens en repetities mogen niet zonder toestemming van het bestuur gepubliceerd worden.

Artikel 12 Kleding

Het bestuur geeft bij ieder optreden een advies betreffende kleding en accessoires.

Artikel 13 Wij streven na:

Op de repetitie avond op tijd te komen, minstens 5 minuten voor aanvang. Bij optredens uit het hoofd te kunnen zingen. Dat de leden bij toerbeurt bardienst draaien.