Huishoudelijk Reglement Popkoor Blue Notes

Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging genaamd
Popkoor Blue Notes, opgericht op 25 juni 2019
.

Artikel 1 Het koor

Popkoor Blue Notes is een vereniging. Het repertoire bestaat uit popmuziek met uitstapjes naar
andere genres. De repetities zijn één keer per week gedurende tenminste 2 uur. Het koor staat onder
leiding van een professionele dirigent. De dirigent maakt deel uit van de vereniging en sluit een
contract af met het bestuur.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving als verenigingslid geschiedt door de penningmeester. Hij of zij wordt bij inschrijving
geïnformeerd over het bedrag van de te betalen contributie en de wijze van betaling hiervan,
benevens alle verder voor de deelnemers geldende regels zoals staat omschreven in H.H.R.

Artikel 3 Contributie

De contributie bedraagt voor 2019/2020 € 7,– per avond. De contributie moet bij vooruitbetaling
worden voldaan. Dit geschiedt desgewenst per maand, kwartaal of jaarlijks door het bedrag voor de 1e
van de maand te storten op de rekening van de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap door het
lid of de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 4 Kandidaat-lid

Een kandidaat-lid mag twee maal meezingen zonder contributie te betalen.

Artikel 5 De rol en verantwoordelijkheden van de dirigent in relatie tot het bestuur

De dirigent toetst aan de hand van een stemtest de kwaliteit en de stemsoort van het kandidaat-lid en
adviseert het bestuur omtrent de toelating. Hij/zij doet voorstellen, in overleg met de
muziekcommissie, aan het bestuur voor het te zingen repertoire en de programmasamenstelling bij
optredens. De dirigent adviseert het bestuur aangaande de aanschaf van bladmuziek, verzorgt de
soundfiles van het in te studeren repertoire en levert dit aan bij de secretaris. De dirigent en de
muziekcommissie beoordelen in overleg de voorstellen voor nieuwe nummers aangeleverd door
individuele koorleden en bespreekt deze met het bestuur, alvorens deze op de repertoirelijst te
plaatsen. De dirigent bepaalt de opstelling van het koor tijdens repetities en optredens.

Artikel 6 Rol van de webbeheerder

Het bestuur benoemt uit de leden één persoon, die wordt belast met het onderhoud van de website.
Deze persoon is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur over zijn/haar
werkzaamheden.

Artikel 7 (ad hoc) commissies

(Ad hoc) commissies kunnen bestaan uit een onbepaald aantal leden van de vereniging, waaraan
tenminste één bestuurslid wordt toegevoegd om verantwoording en verslag aan het bestuur te
waarborgen. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur en zijn te allen tijde
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 8 Muziekstukken

De leden zorgen zelf voor het uitprinten van de bladmuziek. De leden worden geacht op de repetitie
hun bladmuziek bij zich te hebben. Het is verboden bladmuziek aan derden uit te lenen.

Artikel 9 Koorrepetities en verzuim koorleden.

Als een koorlid niet bij een repetitie aanwezig kan zijn, dient hij/zij zich af te melden via een mail naar
de dirigent of via het formulier op het ledenportaal. Koorleden worden dringend verzocht om de repetitie voorafgaand aan
een optreden aanwezig te zijn.

Artikel 10 Slapende koorleden

In het geval van langdurige ziekte of dringende privéomstandigheden kan het bestuur besluiten tot
(tijdelijke) ontheffing van de contributiebetaling.

Artikel 11 Optredens

Het vervoer van/naar optredens is, indien niet uitdrukkelijk door het bestuur anders geregeld en
bekend gemaakt is, voor rekening en verantwoordelijkheid van de leden zelf. Verwacht wordt dat voor
zover mogelijk alle koorleden bij een optreden aanwezig te zijn. Foto’s van het koor gemaakt tijdens
optredens en repetities mogen niet zonder toestemming van het bestuur gepubliceerd worden.

Artikel 12 Kleding

Het bestuur geeft bij ieder optreden een advies betreffende kleding en accessoires.

Artikel 13 Wij streven na:

Op de repetitie avond op tijd te komen, minstens 5 minuten voor aanvang.
Bij optredens uit het hoofd te kunnen zingen.
Dat de leden bij toerbeurt bardienst draaien.


Mijn naam is Arina Holwerda en muziek is al mijn hele leven mijn grootste hobby. Ik kom uit een muzikaal gezin en voor mij is het ooit begonnen met dwarsfluit lessen. Op een gegeven moment zijn daar piano, cello en gitaar bijgekomen en ben ik ook gaan zingen. Omdat ik me nooit op één instrument wilde focussen heb ik in Utrecht aan het conservatorium de opleiding tot docent muziek gevolgd. Inmiddels is muziek dus ook veel meer dan alleen mijn hobby. Ik heb een baan als vakleerkracht muziek in het basisonderwijs en daarnaast werk ik natuurlijk als dirigent bij Blue Notes. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen muziek kan maken, of je er nou mee opgegroeid bent of niet, of je nou het idee hebt dat je een bepaald muzikaal talent hebt of niet. Zowel bij het lesgeven als bij het dirigeren wil ik mensen laten ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken en dat dat ook helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Ik probeer iets van mijn eigen passie op anderen over te brengen, maar tegelijkertijd ook altijd aan kwaliteit te werken en mensen steeds een stap verder te brengen!

Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Engelstalige popmuziek, meerstemmig gearrangeerd, en soms maken we een uitstapje naar een ander genre. We zingen o.a.

Radio Gaga – Queen
Pastorale – Ramses Shaffy en Liesbeth List
Africa – Toto
Lean on me – Bill Withers
Stil in mij – Van Dik Hout

“Wij willen een koor zijn met volwassen leden die het leuk vinden om met anderen samen te zingen, maar ook de ambitie hebben om samenzang en hun eigen talent verder te ontwikkelen. Met dit koor staan we open voor een ieder die plezier heeft in zingen en wij vinden het daarbij van belang dat men zich realiseert onderdeel te zijn van een groter geheel. Wij verwachten dan ook van onze leden dat zij zich buiten de wekelijkse repetities d.m.v. de oefenbestanden extra voorbereiden. Wij streven naar tenminste een aantal kwalitatief goede optredens per jaar. Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Engelstalige popmuziek, meerstemmig gearrangeerd, en soms maken we ook een uitstapje naar een ander genre. Bovenal willen wij een koor zijn waar men door samenzang en samenzijn een onderlinge verbondenheid ervaart.”

“Welkom op de website van Popkoor Blue Notes.

Popkoor Blue Notes is opgericht op 9 juli 2019. Dit koor is dus nog erg jong en bestaat op dit moment alleen uit vrouwen, maar ook mannen zijn heel erg welkom. Leeftijd vinden wij niet belangrijk, plezier in zingen wel. Iedere dinsdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur onder de bezielende leiding van onze dirigent Arina Holwerda in Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW in Delft. Dit is in de wijk Tanthof West. De laatste repetitie avond van de maand sluiten we af met een borrel. Even lekker bijkletsen met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje. Ook gezelligheid vinden wij belangrijk.

Ons repertoire bestaat uit Engelstalige popsongs afgewisseld met liedjes in een andere taal en stijl. Het zingen is voor ons wel een serieuze zaak en we proberen een zeker niveau te handhaven. Daarom neemt onze dirigent een basis stemtest af om het zangniveau van het koor te waarborgen. Kun je de juiste toon aanslaan en heb je ritmegevoel, dan kom je daar zeker doorheen.

De contributie bedraagt € 26.50 per maand en wordt naar keuze per maand, per kwartaal of per jaar betaald.

Wij proberen per jaar een aantal keren een goed optreden te verzorgen, meestal in de regio Delft.

Mocht je geïnteresseerd zijn kom dan gerust langs. Je kunt je opgeven voor 2 gratis proefavonden en daarna verwachten we een beslissing van je of je lid wilt worden of niet. Het zou fijn zijn als je je komst aanmeldt via het proeflesformulier.”